Who are the participants

Amangul Baykenova, 17 (Karaganda)

Dilnaz Zeynelgabdinova, 15 (Almaty)

Ernazar Amantaev, 13 (Karaganda)

Zarina Bazarbay, 14 (Almaty)

Aynur Iskakova, 12 (Karaganda)

Vyacheslav Gmyrak, 16 (Almaty)

Sabitkhan Arappaiev, 13 (Karaganda)

Madi Zhangozinov, 16 (Almaty)

Elvira Ismangalieva, 16 (Karaganda)

Farukh Albariev, 17 (Almaty)

Nurshat Bayetova, 13 (Karaganda)

Dinara Balabek, 13 (Almaty)

Khymbat Zhaksalykova, 14 (Karaganda)

Anastasia Popp, 16 (Almaty)

Danyar Alpamyshev, 13 (Karaganda)

Aydana Dashonova, 17 (Almaty)

Ayan Koshkinbaev, 15 (Karaganda)

Viktoria Bezmatennaya, 16 (Almaty)

Askhat Askarov, 15 (Karaganda)